Miljøstyringssystem Arctic Asfalt AS

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Ordningen har til hensikt å heve bedrifters miljøprestasjon. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som Miljøfyrtårn.

Arctic Asfalt AS er per i dag i sertifiseringsprossessen for å bli Miljøfyrtårn og forventer å være sertifisert månedsskiftet September/Oktober.

Vi er opptatt av å ta samfunnsansvaret – og miljøpåvirkningene våre på alvor, og av den grunn henvender vi oss nå til dere våre kunder og leverandører med en oppfordring om at også dere dokumenterer deres miljøinnsats ved at dere miljøsertifiserer deres virksomhet. Miljøfyrtårn er en slik miljøsertifisering, godkjent for anbudskonkurranser.  

Litt om Miljøfyrtårn 

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøledelsessystem. Miljøfyrtårnsertifiseringen er en anerkjent nasjonal miljøsertifiseringsordning på lik linje med f.eks. den internasjonale ISO 14001.  

For å bli Miljøfyrtårn, eller høre mer om gjennomføring og erfaringer, se her: https://www.miljofyrtarn.no/ eller kontakt vår Miljøfyrtårnrådgiver Arne Brynildsen på tlf. 95 25 55 93, eller epost arne@envita.no

INNSPILL:

Arctic Asfalt AS ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet

Vi skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.  Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Arctic Asfalt AS i årene fremover.

Planer for klima- og miljøarbeidet

Overordnet sett er det policy(er) for klima, miljø og arbeidsmiljø som leder arbeidet:

Mål HMS og Miljø 

  1. Sykefravær. En tett dialog med sykmeldte ser vi har en god effekt, både ved korttids og langtidsfravær. Vi har også innført timebank som gir  medarbeidere mulighet å få utbetalte oppsparte timer og fri ved behov 
  1. Trivsel. Vi jobber aktivt med riktig sammensetning av personer på asfaltlagene. Å være tilgjengelig for den enkelte enten via telefon eller fysisk tilstede tror vi er viktig for den enkelte. Følge opp spørsmål og henvendelser og gi tilbakemelding på dette er også viktig for trivsel 
  1. Sikkerhet. Riktig verneutstyr. Bedriften har investert i Peltor headset med kommunikasjon til alle ansatte. Vi har også investert i friskluftsmasker til bruk ved spesielle behov. 
  1. Samhold. Felles arrangementer og sosiale sammenkomster utenom arbeidstid ser vi er gode tiltak for et bedre samhold mellom medarbeidere 
  1. Miljø. Euro 6 lastebiler og maskiner med lavt dieselforbruk. Erstatte med miljøvennlige produkter der det er mulig. Prosjektledere bruker el-bil. Undersøker mulighet for el-maskiner der det finnes alternativer  

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Arctic Asfalt AS?

Send forslag til sjur@arcticasfalt.no

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn,

Vennlig hilsen

Arctic Asfalt AS